FRÅGOR OCH SVAR 2017-09-06T14:51:46+02:00

FRÅGOR OCH SVAR

4evergreen erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment inom prefabricerad avloppsvattenrening.
Nedan finner ni frågor och svar på en hel del av de frågor som är vanligt förekommande.

4evergreen BDT på Burk 2017-08-29T19:49:12+02:00
Hur hög är min driftkostnad? 2017-08-28T20:36:47+02:00

Oavsett val av minireningsverk tillkommer en kostnad för drift och underhåll. Vårt minireningsverk är ett e ektivt system med låga kostnader i avseende på drift och underhåll. Normalt åtgår ca 350-400 kWh/år med tillvalet UV något högre. Utöver detta åtgår det en del kemikalier ca SEK 900-1900/år beroende på rådande blastning på anläggningen. Tillkommande är slamtömmning som beror på komunens taxa. Här har vi även tillvalet slamlager “DuO” vilket innebär halverning av slamtömmningskostnaden i de fall det är höga taxor (tex i skärgården). Besiktning vilkte sker normalt 2ggr/år är gratis första året och sedan debiteras enligt gällande avtal en kostnad beroende på storek av anläggning och lokalisering av denna (ö tillägg etc kan förekomma).

Vad är viktigt inför mitt val av minireningsverk? 2017-09-06T14:51:53+02:00

Det finns idag ett stort antal aktörer stora som små, som erbjuder minireningsverk. Det finns som konsument många alternativ att välja mellan och saker att tänka på, vi rekommenderar er följande 3 grundläggande förutsättningar inför valet av minireningsverk.

1. Be om en kopia på prestandadeklarationen.

– Detta är inte samma sak som den gamla “CE-märkning” som tidiagre gällde för minireningsverk – Prestandadeklarationen skall vara på Svenska
– På prestandadeklarationen skall det framgå reduktion av BOD, P-tot samt N-tot
saknas någon av dessa paramtrar, byt leverantör.

– Har ni krav på efterpolering/bakterieavdödning skall detta framgå på prestandadeklarationen
– EN12566-3 är den gällande harmoniserade EU standarden och prestandadeklarationen skall vara på svenska försöker leverantörer framhäva annan testning eller dokument, byt leverantör. Det är ni som fastighetsägare som är ytterst ansvarig att ni installerar godkända produkter enligt standard.

2. Försäkra er om att leverantören har egen serviceorgansiation.

– Oavsett val av minireningsverk krävas en tillsyn av kunnig person, hävdar leverantören att service på minireningsverk inte behövs, att slamtömmning inte krävs etc, byt leverantör.
– Kunskap och kännedom om processer och teknik är en viktigt tillgång hos leverantören. Saknar leverantören egen serviceorganisation som besitter kunskap om produkterna, byt leverantör.
– Undersökningar visar att tillsyn och service av minireningsverk är avgörande för att upprättahålla funktionen över tiden välj därför en leverantör med egen serviceorgansiation samt en leverantör som varit etablerad i marknaden under en längre tid.

3. Välj en etablerad aktör.

– Vid val av leverantör välj en leverantör som nns med egen personal rikstäckande och som har funnit på den svenska marknaden under en längre tid. Årligen kommer in 3-4 fabrikat i Sverige som normalt stannar 2-3 år.
– Välj en leverantör som står för värde grunder så som: alltid leverera med serviceavtal, leverera anläggningar som enligt prestandadeklaration lever upp till kraven. Se mer på:
MRV – branschorganisationen för EN-godkända minireningsverks hemsida.
– Välj en leverantör som ekonomiskt klarar av att vara kvar om 5-10-15år, kontrollera att leverantören går med vinst och att leverantören omsätter över 20Msek.

3 enkla men kloka råd.

Jag har precis installerat mitt reningsverk, vad händer nu? 2017-08-28T20:35:52+02:00

Vi vet av erfarenhet att inget reningsverk är det andra likt i inkommande belastning. Därför ingår det alltid ett uppstartsbesök av oss eller represenant när ni köper ett reningsverk från oss. Meddela oss så snart ni har möjlighet att er anläggning ska eller har installerats. Vi planerar då in ett besök för att göra njusteringar så att systemet anpassas till korrekt förutsättningar. Grovinställningar och igångkörning sker normalt av er installatör/entreprenör.

Sedan ett antal år ingår det numera även 1 år fri service i köpet för reningsverk 1, 2 och 3 hushålls storlek.

Kommunen säger nej till mitt förslag, vad gör jag nu? 2017-08-28T20:35:34+02:00

Vi hjälper er med enventuella överklagningar till kommunen och bistår med hjälp av detta. Kontakta oss så löser vi det!

Kan ni hjälpa mig med ansökan till kommunen? 2017-08-28T20:35:01+02:00

Ja, vi hjälper er med ansökan till kommunen.

Godkänner kommunen 4evegreen minireningsverk? 2017-09-06T14:51:53+02:00

Kommunen skall agera som en oberoende myndighet och bedömma den föreslagna lösningen utifrån frågeställningen om denna lösning tordes fungera utifrån de angivan förutsättnignarna, samt ifall lösningen har mölighet att leverera rening på de parametrar kommunen ställer som krav. Vårt minireningsverk är oberoende utvärderad enligt EN12566-3 den harmoniserade EU standarden för minireningsverk och CE-märkt.

På den så kallade prestandadeklarationen åter nns redovisad reduktion av näringsämnen
BOD, N-tot samt P-tot. Vi har dessutom som första reningsverk i Sverige en deklarerad prestande på bakterierreduktion enligt gällande standard. Detta är vi de enda som kan redovisa på prestandadeklarationen. Detta innebär att vi med vårt reningsverk idag levererar full rening på näringsämnen samt bakterier enligt gällande standard och därmed har vi komplett rening inklusive efterpolering i en och samma enhet. Allt som behövs är vårt reningsverk.

Summering av ovan: Ja, kommunen godkänner vårt minireningsverk. Kontakta oss omgående om annat kommuniceras i din kommun så hjälper vi er med er ansökan

Jag behöver bara rena BDT-vatten fungerar 4evergreen minireningsverk för detta? 2017-08-29T19:56:46+02:00

Nej, inga minireningsverk på marknaden är avsedda av endast BDT-avlopp. Vi förespråkar annan teknisk lösning vid dessa situationer. Se www.bdtpåburk.se.

Kan jag installera 4evergreen minireningsverk vid mitt fritidshus? 2017-08-28T20:32:55+02:00

Ja, 4evergreen minireningsverk är ett av de få reningsverk på marknaden som är utrustat med ett så kallat semesterläge, vilket skapar förutsättningar för fullgod rening även efter längre uppehåll av inkommande belastning.

4evergreen markbädd på burk ER/MB 2017-08-29T19:50:57+02:00
4evergreen övriga produkter 2017-08-28T20:31:20+02:00
Efterpolering efter BioCleaner behövs det? 2017-09-06T14:51:53+02:00

Efterpolering efter ett reningsverk som levererar högsta graden av reduktion av näringsämnen är inte en självklarhet i alla lägen. Ett första steg i bedömning av en avloppsanläggning (oavsett teknisk lösning) är huruvida reduktion av näringsämnen kan bedömas ske eller inte. För denna bedömning skall myndigheten använda harmoniserad standard och tillhörande prestandadeklaration som underlag när det gäller minireningsverk. se vår

[här]. Läs mer på Boverkets hemsida [här].

När det konstaterats att BOD, P-tot samt N-tot-reduktionen finns med på prestandadeklarationen skall bedömning av lokalisering göras. (OBS! saknas t.ex. N-tot på prestandadeklarationen får leverantören inte sälja reningsverket på s.k. hög skyddsnivå utan kompletterande kvävefälla av något slag, saknas P-tot på prestandadeklarationen måste enheten kompletteras med fosforfälla).

Normalt installeras våra reningsverk på sådan plats att de inte påverkar dricksvattenbrunnar, badplatser etc. Det renade vattnet leds då ut i öppet dike, kopplas på åkerdränering eller motsvarande. Detta är idag det normala. Ibland hamnar reningsverk och utsläppsplats inom det så kallade skyddsavståndet från t.ex. en vattentäkt. Vid dessa tillfällen skall det utgående renade vattnet efterpoleras, normalt med avseende på bakterier. Vi använder i dessa fall normalt en UV-brunn, läs mer [här].

Många reningsverk arbetar aktivt med så kallad bräddning  av orenat avloppsvatten. Det kan vara så att det är mekaniska pumpar som inte fungerar vid strömavbrott eller inbyggda sandfilter som snabbt sätter igen. Dessa reningsverk har då ofta ett rör som leder orenat vatten ut ur enheten. Dessa reningsverk behöver efterpolering. På vårt reningsverk BioCleaner har möjligheten till bräddning av orenat vatten tagits bort. I vårt reningsverk finns inga mekaniska pumpar eller sandfilter som sätter igen, allt vatten måste passera reningsstegen innan det släpps ut och inget extra rör för bräddning av orenat avloppsvatten finns. Detta minimerar ytterligare behovet av så kallad efterpolering med avseende på oönskade bräddningar.

ca 80% av alla våra installationer idag är gjorda, och görs, på så sätt att reningsverk och recipient väljs med omtanke och inga ytterligare reningssteg i form av efterpolering krävs.